Vedtægter

Vedtægter for Holbæk Studiekor
§ 1 Korets navn er Holbæk Studiekor. Koret er hjemmehørende i Holbæk Kommune.

§ 2: Korets formål er at arbejde med kormusik for egen og andres fornøjelse.

§ 3: Alle over l8 år, der har sangstemme og et nogenlunde kendskab til nodelæsning, kan optages i koret efter en optagelsesprøve hos korets dirigent og et af bestyrelsesmedlemmerne.
Stk.2: Det er en forudsætning for medlemskab af koret, at den enkelte posivt deltager i Holbæk Studiekors musikalske virke og aktivt bidrager til fællesskabet i koret.

§ 4: Et medlem kan ekskluderes af koret efter bestyrelsens indstilling eller efter forslag fra 10 medlemmer. Beslutning om eksklusion træffes på en generalforsamling, og forslaget skal være anført på den udsendte dagsorden. Vedtagelse af forslaget kræver tilslutning fra mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere.

§ 5: Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Passive medlemmer betaler normalt kontingent.

§ 6: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. marts efter skriftlig indkaldelse med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 2: Dagsordenen skal mindst have flg. punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandsberetning

  3. Gennemgang af revideret regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

  6. Valg af revisor

  7. Indkomne forslag

  8. Evt.

Stk. 3:  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamlig kan indkaldes med 14 dages varsel, hvis et bestyrelsesmedlem eller 1/3 af medlemmerne kræver det.

§ 8: Ændring af korets vedtægter kan finde sted på en ordinær generalforsamlig, hvis forslag herom er udsendt skriftligt senest ved indkaldelsen. Vedtæglsændringer kræver at mindst 2/3 afgeneralforsamlingens deltagere kan gå ind for forslaget.

§ 9: Koret kan efter beslutning af generalforsamlingen indtræde i et oplysningsforbund, som fungerer i henhold til folkeoplysningsloven, eller selv oprette et sådant.

§ 10: Koret kan efter beslutning af generalforsamlingen søge optagelse i en landsdækkende korsammenslutning.

§ l1: Bestyrelsen, en suppleant og en revisor vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og den konstituerer sig selv. Korlederen deltager i bestyrelsens møder.
Stk.2: Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at der vælges henholdsvis to og tre medlemmer hvert andet år. Suppleant og revisor vælges for et ar ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3: Bestyrelsen varetager korets administration.

§ 12: Koret tegnes af formanden.

§ 13: Korlederen ansættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 14: Opløsning af koret kan besluttes af en generalforsamling med et stemmetal på mindst 2/3 af det samlede stemmetal. Hvis denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af koret kan ske ved almindeligt stemmeflertal.

§ 15: Opløses koret, tilfalder dets aktiver Kor72 Sammenslutningen af amatørkor.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling mandag d. 23. februar, 2015.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE